EXTENSIA UNIVERSITARA ZALAU

Bine ati venit la Extensia Universitara Zalau

Contact

Adresa: Str Salcamilor, Nr.1,Cod postal 450053, Loc.Zalau, Jud. Salaj
Secretariat:
Corp A, et.2, sala A200
0264202876, orar : 12:00-20:00 (luni-vineri)

Date contact
Prof. Dr. Ing. Ioan VUSCAN, director Filiala Zalau
givuscan@tcm.utcluj.ro, givuscan@yahoo.com, 0743061517

Conf. Dr. Ing. Radu MURESAN, director adjunct Filiala Zalau
Radu.Muresan@stm.utcluj.ro,

Laura POPA, secretara & bibliotecara
laura.popa11@yahoo.com, 0264202876

drd.ing. Viorel ORGAS, administrator patrimoniu
viorel.orgas@staff.utcluj.ro, viorel.orgas@yahoo.com, 0744663640

Oferta educationala

Licenta

 

TEHNOLOGIA CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI

Plan de invatamant : aici.

 

1.1. Misiunea specializării

Misiunea specializării Tehnologia Construcţiilor de Maşini este de a promova şi susţine dezvoltarea diverselor ramuri ale industriei constructoare de maşini, în corelare cu tendinţele care se manifestă la scara economiei naţionale şi mondiale, în special în statele avansate.

Principalul obiectiv îl constituie formarea specialiştilor în proiectarea tehnologiilor de prelucrare mecanică.

Specializarea are ca scop crearea unui mediu intelectual stimulativ, care să conducă la formarea unor ingineri având o pregătire de înaltă calitate. Aceste deziderate sunt atinse prin:

 • nivelul academic ridicat al activităţilor didactice (cursuri, seminarii, laboratoare, proiecte);
 • dezvoltarea şi stimularea cercetărilor relevante pentru domeniul ingineriei tehnologice;
 • menţinerea contactului cu progresele înregistrate în sfera tehnologiilor de prelucrare mecanică;
 • dezvoltarea competenţelor şi a facilităţilor de consultanţă pentru industrie;
 • contribuţia la dezvoltarea durabilă locală şi regională.

Pregătirea inginerilor tehnologi este o necesitate actuală, dar şi de perspectivă pentru economia unei ţări care doreşte să nu rămână dependentă de importuri.

Prin modul în care este structurată, specialitatea Tehnologia Construcţiilor de Maşini asigură pregătirea multidisciplinară a studenţilor. La finalizarea studiilor, absolvenţii vor avea cunoştinţe temeinice în domeniul tehnologiilor de prelucrare mecanică, dar şi în din domeniile proiectării constructive, electronicii, electrotehnicii, informaticii, respectiv managementului industrial.

             Programul de studiu TCM îşi îndeplineşte misiunea prin planul său de învăţământ, prin structura şi conţinutul programelor analitice, prin instrumentele pedagogice utilizate, prin baza materială, prin intermediul corpului didactic implicat în procesul de instruire şi prin compatibilizarea cu învăţământul european.

 

Programul de licenţă Tehnologia Construcţiilor de Maşini răspunde nevoii de dezvoltare a capitalului uman şi creştere a calităţii, productivităţii şi competitivităţii economice a firmelor româneşti.

 

 

1.2. Obiectivele programului:

 • Orientarea spre calitate şi încurajarea performanţei din învăţământ şi cercetare în domeniul ingineriei industriale;
 • Familiarizarea cu cele mai noi şi mai avansate dezvoltări ale cunoaşterii în domeniu;
 • Compatibilizarea învăţământului şi cercetării cu orientările europene şi adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă;
 • Abilităţi superioare de cercetare independente;
 • Capacitatea de a aplica teoria în situaţii specifice ale mediului economic şi instituţional;
 • Acumularea unui volum substanţial de cunoştinţe noi;
 • Identificarea , abordarea şi soluţionarea de probleme cognitive şi profesionale noi;
 • Întărirea dimensiunii antreprenoriale a absolventilor;
 • Compararea cunoştinţelor noi cu cele tradiţionale şi capacitatea de a stabili relaţii între acestea, în vederea sesizării direcţiilor noi de adâncire a cunoaşterii şi dezvoltare a profesiei;
 • Capacitatea de a conduce grupuri de lucru şi de a comunica în contexte dintre cele mai diverse;
 • Capacitatea de a acţiona independent şi creativ în abordarea şi soluţionarea problemelor;
 • Abilităţi de conducător şi angajare clară pe calea proprie dezvoltării profesionale;
 • Evaluarea critică a rezultatelor unor noi criterii;
 • Formularea de alternative interpretative şi demonstrarea relevanţei acestora;
 • Aplicarea creativă a metodelor de cercetare;
 • Conceperea şi conducerea proceselor specifice domeniului;

 

 

1.3.  Relevanţa specializarii pentru piaţa muncii

Misiunea specializării de Licenţă “Tehnologia Construcţiilor de Maşini în Extensia Zalău” este de a promova şi susţine dezvoltarea diverselor ramuri ale industriei constructoare de maşini, în corelare cu tendinţele care se manifestă la scara economiei mondiale, în special în statele avansate.

Pregătirea multilaterală a inginerilor tehnologi este o necesitate în condiţiile diversificării şi globalizării pieţei muncii a tehnologiei şi informaţiei tehnice.

Prin modul în care este structurată specializarea Tehnologia Construcţiilor de Maşini,asigura pregătirea multidisciplinară a studenţilor. La finalizarea studiilor absolvenţii vor avea cunoştinţe temeinice în domeniul tehnologiilor de prelucrare mecanică dar şi în domeniile proiectării constructive, electronicii, electrotehnicii, informaticii respective managementului tehnologic.

Prin alegerea judicioasa a disciplinelor din structura planului de învăţământ, absolvenţii acestor secţii, pe lângă pregătirea tehnologică de bază, vor avea şi cunoştinţe de limba engleză tehnică, care să le permită orientarea spre alte activităţi ale firmelor industriale (proiectarea constructive, întreţinere şi reparaţie, management şi marketing).

             Absolvenţii TCM sunt angajaţi după absolvirea facultăţii, în posturi cum ar fi:

 • Inginer de producţie (concepţia proceselor de fabricaţie a produselor industriale, automobile, electrocasnice, aparatură medicală etc.);
 • Manager al proceselor de fabricaţie (al firmelor din cele mai diverse domenii, de la industrie la medicină sau firme de consultanţă);
 • Proiectant (al echipamentelor şi proceselor tehnologice de fabricaţie);
 • Programator (al echipamentelor moderne de comandă numerică şi/sau automatizarea/ robotizarea proceselor de prelucrare şi asamblare a produselor);
 • Inginer CAD/CAM (în firme autohtone sau filiale din România ale unor firme din U.E.).

 

Studiile referitoare la evoluţia economiei mondiale arată că progresele acesteia sunt dependente şi vor continua să depindă de accesul la tehnologii moderne de fabricaţie. Doar statele capabile să producă şi să utilizeze asemenea tehnologii îşi vor putea menţine poziţiile într-o economie dinamică şi puternic marcată de concurenţă. În acest context, ingineria tehnologică este un domeniu de certă perspectivă. Prin specificul pregătirii pe care o dobândesc, absolvenţii programului de studiu „Tehnologia Construcţiilor de Maşini Extensia Zalău” vor avea garanţia accesului pe piaţa muncii, în sectoare de înaltă competenţă conform domeniilor de angajare COR:

 

    Domenii de angajare cf. COR - Catalogul Ocupaţiilor din Romania

251526

Inginer în tehnologia construcţiilor de maşini

214404

Inginer montaj

214409

Inginer producţie

214544

Specialist mentenanţă mecanică echipamente industriale

214545

Inginer/ subinginer tehnolog prelucrări mecanice

214905

Instructor sistem de producţie

241205

Formator

241302

Programator fabricaţie/lansator fabricaţie

241401

Analist cumpărări/consultant furnizori

242301

Specialist în domeniul calităţii

214545

Inginer/ subinginer tehnolog prelucrări mecanice

214517

Inginer mecanic utilaj tehnologic pentru construcţii

216101

Inginer de industrializarea lemnului

214509

Inginer mecanica fina

214538

Proiectant inginer mecanic

214420

Proiectant inginer electromecanic

214508

Inginer maşini-unelte

214512

Designer industrial

242301

Specialist în domeniul calităţii

232101

Profesor în învăţământul gimnazial (cu condiţia obţinerii a 30 de credite pregătire pedagogică)

 

Planul de învăţământ cuprinde atât discipline de cunoaştere avansată în cadrul domeniului de studii universitare, cât şi module de pregătire complementară necesară pentru o inserţie rapidă a absolventului de studii universitare de licenţă pe piaţa muncii.

 

 

 

 

Programul de licenţă Tehnologia Construcţiilor de Maşini Extensia Zalău se desfăşoară folosind un număr de 67 de cadre didactice dintre care:

 

 • 10 Profesori UTC-N;                               Din care:
 • 18 Conferenţiari UTC-N;                         • conducători de doctorat - 7;
 • 12 Şef de Lucrări UTC-N;                        • titlu de doctor - 57.
 • 15 Asistenţi UTC-N;
 • 1 Lector UTC-N;
 • 8 Cadre didactice asociate cu titlul de doctor;
 • 3 Cadre didactice asociate doctoranzi.

 

 

INGINERIA PROCESARII MATERIALELOR

Plan de invatamant : aici.

 

            Prezentare

             Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului face parte din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca având în componenţa trei departamente (Ştiinţa şi Ingineria Materialelor,  Ingineria Mediului si Antreprenoriatul Dezvoltarii Durabile, Fizică-Chimie).

    In cadrul acestei facultati s-a infiintat in anul 2006 programul de studiu „Ingineria Procesarii Materialelor”, filiala Zalau. În acest context, specializarea Ingineria Procesarii Materialelor-Zalau este in stransa corelare cu cerinţele dezvoltării industriei, în concordanta cu cerinţele socio-economice ale unei societăţi în continuă dezvoltare si are o orientare clară în direcţia promovării celor mai noi descoperiri în domeniul ingineriei materialelor.

Misiunea de bazăa programului de studiu “Ingineria Procesarii Materialelor” este aceea de  a forma  ingineri în  domeniul procesarii  materialelor,  având  o bază  informativă multidisciplinară. Programul de studiu Ingineria Procesarii Materialelor-licenta Zalau se derulează conform unui Plan de Învăţământ care este construit ţinând seama de misiunea acestui program, de conţinutul programelor similare existente la nivel naţional şi internaţional şi de nevoile identificate pe piaţa forţei de muncă din zonă.

Personalul  didactic  care  asigura  defăşurarea  procesului  de  învăţământ  în  cadrul programului de studiu “Ingineria Procesarii Materialelor”-Filiala Zalău provine din departamentul de Stiinţa şi Ingineria materialelor, care patroneaza programul, precum şi de la alte departamente de specialitate din UTCN. Toate cadrele didactice implicate  în  procesul de predare  sunt titulare în UTCN. În ce priveşte orele de lucrări de laborator sau seminarii, acestea sunt asigurate de cadre didactice titulare şi parţial de cadre didactice asociate.

           Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului pregăteşte specialişti de înaltă calificare - ingineri, absolvenţi de studii universitare de masterat, doctori ingineri - în domenii cu specific materiale şi mediu, conform necesitaţilor economico-sociale actuale şi de perspectivă ale României. Acesti ingineri au o mare flexibilitate profesională pentru diferite domenii inginerești, flexibilitate ce derivă tocmai din caracterul interdisciplinar al acestui domeniu de studiu.

De asemenea, Facultatea de Ingineria  Materialelor  şi a Mediului formează ingineri specialişti în activitatea de proiectare, cercetare şi exploatare în domeniile specifice specializărilor care sunt coordonate de către facultate. Domeniul Ingineria Materialelor de la Cluj a fost clasificat pe LOCUL I pe țară în urma evaluării efectuate la cererea Ministerului Educației Naționale de către o comisie internațională de experți. Aceasta înseamnă laboratoare performante, cei mai buni specialiști din țară în domeniu, relații de colaborare și de schimburi de studenți cu universitățile din toată Europa, procent ridicat la angajare al absolvenților. Viitorul inginer va dobândi cunoștințe referitoare atât la materiale, cât și la procesarea acestora, fiind capabil să acționeze în cadrul oricărei aplicații specifice.

Competențele profesionale ale absolvenților cuprind analiza și selecția optimă atât a materialelor, cât și a tehnologiei de procesare a acestora, proiectarea de noi materiale pentru diverse domenii de activitate (electronică, medicină, construcții de mașini, tehnologia informației, etc.), proiectarea, conducerea, optimizarea şi analiza economică a proceselor tehnologice, analiza avariilor.

Absolvenţii cursurilor universitare la zi, cu durata de 4 ani, ai Facultăţii de Ingineria Materialelor şi a Mediului obţin diploma de inginer în domeniul:

• Ingineria Materialelor cu specializarile: Ingineria Procesării Materialelor Zalau

                                                                Stiinta materialelor şi Ingineria Procesarii Materialelor Cluj;

•Ingineria Mediului cu specializarea: Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie Cluj;

•Ingineria Mecanică cu specializarea: Echipamente pentru procese industriale Cluj.

Absolvenţii acestor domenii pot alege să-şi continue studiile la nivelul de masterat la următoarele specializări: Procesare avansata, management si calitate in ingineria materialelor - Zalau

           Materiale şi Tehnologii Avansate - Cluj

           Ingineria şi managementul procesării avansate a materialelor - Cluj

           Sudarea şi asigurarea calităţii materialelor - Bistrița

Absolvenţilor Facultăţii de Ingineria Materialelor şi a Mediului li se oferă posibilitatea specializării prin doctorat în domeniile: Ingineria Materialelor şi Ingineria Mediului la zi sau  fără frecvenţă.

Prin structura sa, programul de studiu „Ingineria Procesarii Materialelor” Zalau dispune de toate condiţiile necesare pentru desfăşurarea activităţilor într-o conjunctura economica, legislativă şi socială favorabilă atât la nivel naţional cât şi la nivel european si este capabil să asigure pregătirea unor buni specialişti în domeniul ştiinţei şi ingineriei materialelor, capabili de integrare rapidă pe piaţa muncii.

 

 

 

Master

INGINERIE VIRTUALĂ ŞI FABRICAŢIE COMPETITIVĂ

 Plan de invatamant: IVFC.

Plan de invatamant : PAMCIM.

 

1.1. Definirea specializării  „INGINERIE VIRTUALĂ ŞI FABRICAŢIE COMPETITIVĂ”

Programul de masterat Inginerie Virtuală şi Fabricaţie Competitivă răspunde nevoii de dezvoltare a capitalului uman şi de creştere a competitivităţii economice a organizaţiilor româneşti.

Prin conţinutul său, programul de masterul Inginerie virtuală şi fabricaţie competitivă se adresează acelora care doresc să înţeleagă şi să stăpânească complexitatea pregătirii tehnice, creând un mediu de instruire care permite cursanţilor asimilarea fundamentelor conceptuale şi dobândirea deprinderilor manageriale necesare atingerii obiectivelor individuale de dezvoltare profesională şi a satisfacerii cerinţelor specifice ale propriilor unităţii economice.

Acest program de master urmăreşte integrarea cunoştinţelor de la specializările de bază cu, cunoştinţele tehnice avansate de fabricaţie competitivă, precum şi capacitatea de analiză şi sinteză a realităţilor mediului economic în vederea unei mai bune absorbţii a masteranzilor în societăţile comerciale şi implicarea acestora în dezvoltarea acestora.

Datorită faptului că programul de master Inginerie virtuală şi fabricaţie competitivă se adresează absolvenţilor ciclului de licenţă din orice domeniu de studiu, care ţintesc o carieră tehnică în firme private, organizaţii publice, organizaţii nonguvernamentale, sau de consultant în diferite domenii industriale, el răspunde nevoii de creştere a gradului de specializare a forţei de muncă, de dobândire de competenţe complementare, esenţiale pentru performanţa economică a firmelor industriale.

               Competenţele care sunt dezvoltate de programul de masterat Inginerie virtuală şi fabricaţie competitivă  pentru îmbunătăţirea adaptabilităţii firmelor şi a angajaţilor la condiţiile economico-sociale actuale, sunt cele de cunoaştere şi implementare a tehnologiilor de fabricaţie competitive şi de inginerie virtuală, în industrie cu scopul creşterii flexibilităţii organizaţionale sub toate aspectele (organizatoric, logistic şi tehnologic).

            Programul se desfăşoară pe durata a patru semestre, pe grupe de studii, este axat pe analiza studiilor de caz, are un puternic caracter interactiv şi  este centrat pe modalităţile de aplicare a teoriei în activitatea practică şi pe activităţi de cercetare-proiectare.

Studiile universitare de masterat reprezintă ciclul II al studiilor universitare şi asigură aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică şi constituie o bază pregătitoare obligatorie pentru studiile doctorale. Studiile universitare de masterat contribuie la continuarea unui profil al absolventului care vizează dezvoltarea de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi cognitive.

           

1.2. Misiunea specializării Inginerie virtuală şi fabricaţie competitivă (IVFC)

Misiunea programului de studii masterale Inginerie Virtuală şi Fabricaţie Competitivă este  pregǎtirea interdisciplinarǎ de specialişti în domeniul proiectǎrii constructive şi tehnologice precum şi fabricǎrii competitive, care va asigura flexibilitatea absolvenţilor la cerinţele, schimbǎrile şi progresele continue inregistrate în domeniul fabricaţiei și alinierea la cerinţele unei industrii moderne, care necesitǎ dezvoltare tehnologicǎ.

Programul va urmări realizarea misiunii sale printr-o ofertǎ echilibratǎ de cursuri şi activitǎţi, având în vedere urmǎtoarele prioritǎţi:

 • specializarea va rǎspunde direct nevoilor şi cererilor oferite de piaţa muncii;
 • va lǎrgi şi întǎri baza materialǎ necesarǎ predǎrii, învǎţǎrii şi cercetǎrii;
 • va pune accent pe aspectele educative comune ale planurilor de învǎţǎmânt naţionale;
 • va pune accent pe cunoştinţele  interdisciplinare şi pluridisciplinare.

                       

1.3. Obiectivul programului

Obiectivul major al programului de master Inginerie Virtuală şi Fabricaţie Competitivă - Zalău este acela de a oferi absolvenţilor de studii de licenţă (ingineri de fabricaţie, ingineri mecanici şi a altor categorii de ingineri absolvenţi ai învăţământului superior tehnic) din zona de dezvoltare Nord-Vest, o formare la nivel european în domeniul ingineriei industriale, devenind specialişti în domeniul ingineriei virtuale şi fabricaţiei competitive, care poate asigura adaptabilitatea absolvenţilor la cerinţele, schimbǎrile şi progresele continue înregistrate în domeniul fabricaţiei, alinierea la cerinţele unei industrii moderne. Programa acestui masterat îşi propune asigurarea cunoştinţelor teoretice şi practice necesare masterandului pentru a începe o carieră în industrie şi cercetare „în acest domeniu” sau pentru a-şi continua studiile la nivel de doctorat.

            În acest context, masterul de Inginerie Virtuală şi Fabricaţie Competitivă - Zalău îşi propune următoarele obiective:

 • cultivarea competenţelor specifice şi aprofundarea complementarǎ a acestui domeniu de studiu, alinierea la cerinţele unei industrii moderne, care necesitǎ dezvoltare tehnologicǎ şi un management  eficient al resurselor;
 • familiarizarea cu cele mai noi concepte de inginerie virtuală;
 • dezvoltarea de noi abilitǎţi privind abordarea şi derularea activitǎţilor de cercetare ştiinţificǎ;
 • aplicarea creativă a metodelor de cercetare;
 • creşterea capacitǎţii absolvenţilor de a se angaja în industria de fabricaţie a componentelor şi subansamblelor, majoritatea disciplinelor de specialitate din semestrul 3 fiind axate pe fabricaţia şi asamblarea competitivǎ a componentelor complexe din industria constructoare de maşini;
 • aplicarea creativă a tehnicilor de cercetare şi rezolvare de probleme;
 • capacitatea de a conduce grupuri de lucru şi de a comunica în contexte dintre cele mai diverse;
 • capacitatea de a acţiona independent şi creativ în abordarea şi soluţionarea problemelor, de a evalua obiectiv şi constructiv stări critice, de a rezolva creativ problemele şi de a comunica rezultatele în mod demonstrativ;
 • stimularea creativităţii personale;
 • transformarea absolventului dintr-un consumator de informaţie într-un creator de informaţie tehnico-ştiinţifică;
 • dezvoltarea capacităţii de autoinstruire a cursanţilor;
 • întărirea colaborării între cele trei coordonate ale triunghiului Universitate - Individ – Firmă industrială, întrucât o astfel de cooperare conduce la efecte sinergice benefice pentru fiecare entitate implicată;

 

            1.4. Relevanţa specializari pentru piaţa muncii

Absolventii Extensiei Zalau pot sa ocupe posturi in domeniu interdisciplinar, fiind vizate următoarele ocupaţii posibile: Inginer/subinginer tehnolog prelucrări mecanice – 214545; Inginer montaj – 214404, Inginer productie – 214409, Inginer cercetare in creatia tehnica in constructia de masini – 251541, Inginer cercetare in tehnologia constructiilor de masini – 251526, Inginer cercetare in tehnologie si echipamente neconventionale – 251550, Sef atelier cercetare proiectare – 123711, Sef secţie cercetare proiectare – 123710 , Inginer mecanic – 214501; Inginer material rulant cale ferată – 214504; Inginer mecanic utilaj tehnologic chimic – 214513;  Inginer mecanic utilaj tehnologic petrolier – 214514; Inginer mecanic utilaj tehnologic pentru construcţii – 214517; Inginer nave – 214507; Consilier inginer mecanic – 214533;  Referent de specialitate inginer mecanic – 214536; Proiectant inginer mecanic – 214538; Specialist mentenanţă mecanică echipamente industriale – 214544; Instructor sistem de producţie – 214905; Programator fabricaţie/lansator fabricaţie – 241302; Profesor în învăţământul liceal, postliceal, profesional şi de maiştri – 232101 (cu condiţia obţinerii a 60 de credite pregătire pedagogică); Profesor în învăţământul gimnazial – 232201 (cu condiţia obţinerii a 30 de credite pregătire pedagogică); Inspectori în învăţământ – 2352; Secretar institut, facultate – 235901; Formator – 241205; Inspector de specialitate formare, evaluare şi selecţie profesională – 241218; Director societate comercială – 121004;  Director adjunct societate comercială – 121005;  Director general societate comercială – 121011;  Director general adjunct societate comercială – 121012; Director de vânzări – 121018; Director magazin – 121021; Director tehnic – 121024; Şef centru reparaţii – 122803; Şef birou aprovizionare desfacere – 123501; Şef depozit – 123502; Şef serviciu aprovizionare desfacere – 123503; Conducător întreprindere mică patron (girant) prestări servicii – 131801; Analist cumpărări/consultant furnizori – 241401; Specialist în domeniul calităţii – 242301; Asistent standardizare – 242313; Asistent de cercetare în echipamente de proces – 251520; Asistent de cercetare în tehnologia construcţiilor de maşini – 251527; Asistent de cercetare în utilaje şi instalaţii portuare – 251536; Asistent de cercetare în creaţia tehnică în construcţia de maşini – 251542; Asistent de cercetare în maşini şi instalaţii mecanice – 251545; Asistent de cercetare în tehnologie şi echipamente neconvenţionale – 251551; Asistent universitar 231001.

 

1.5. Competenţe dobândite

Descrierea competenţelor profesionale şi transversale pentru programul de masterat Inginerie virtuală şi fabricaţie competitivă s-a făcut utilizând modelul agreat de ACPART (Agenţia Naţională Pentru Calificările din Învăţământul Superior şi Parteneriat cu Mediul Economic şi Social) şi este prezentată în tabeleleVIII, IX şi X.

Pentru Masteratul Inginerie virtuală şi fabricaţie competitivă identificăm, din modelul de competenţe agreat de ACPRT, următoarele competenţe, care sunt prezentate explicit în suplimentul la diploma (Anexa 2).

 1. a.       competenţe profesionale:
  1. Rezolvarea de aplicatii ingineresti in domeniul matematicii si al altor discipline fundamentale
  2. Proiectarea asistata de calculator a produselor si realizarea documentatiei tehnice
  3. Programarea echipamentelor CNC de fabricatie asistata
  4. Analiza cu elemente finite a comportarii produselor si materialelor
  5. Imbunatatirea preciziei sistemelor de fabricatie
  6. Realizarea unor aplicatii de simulare ale proceselor si fabricatie virtuala
  7. Proiectarea pentru fabricatie competitiva si analiza valorica
  8. Utilizarea echipamentelor moderne de Fabricare Rapida a pieselor complexe in dezvoltarea rapida a produselor
  9. Fabricatia inovativa in procesul de dezvoltare al produselor
  10. Realizarea de aplicatii ale ingineriei in medicina si fabricatia de implanturi medicale personalizate
  11. Proiectarea si optimizarea tehnologiilor de fabricatie ale unor subansamble de automobile
  12. Fabricatia prin comanda numerica a componentelor de automobile
  13. Fabricatia echipamentelor de reglare si control ale subansamblelor de automobile
  14. Proiectarea asistata de calculator a matritelor pentru  prelucrari prin deformari plastice
  15. Proiectarea asistata de calculator a matritelor pentru injectie de materiale plastice
  16. Proiectarea sistemelor de logistica ale fabricatiei
  17. Analiza si managementul calitatii in procesele de fabricatie
  18. Capacitatea de comunicare in limba engleza
  19. b.      competenţe transversale:
   1. Utilizarea metodelor de inginerie virtuala pentru modelarea fabricatiei produselor
   2. Utilizarea tehnicii de calcul pentru proiectarea, analiza si fabricatia asistata de calculator
   3. Capacitatea de documentare, analiza, sinteza si cercetare in vederea rezolvarii unor probleme tehnice
   4. Capacitatea de integrare in echipe de cercetare pentru proiecte interdisciplinare
   5. Utilizarea echipamentelor moderne pentru dezvoltarea unor cercetari specifice fabricatiei
   6. Capacitatea de elaborare si management a proiectelor de cercetare si / sau aplicative
   7. Capacitatea de adaptare si proiectare a metodelor de fabricatie la productia de prototipuri, serie mica, mijlocie sau mare de fabricatie
   8. Capacitatea de adaptare la cerintele pietei internationale a muncii

 

 

©
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter utcn google plus